Thông báo phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tháng Mười 27, 2016 2:44 chiều

THÔNG BÁO
V/v phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chuyên viên
Phòng Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy – cán bộ, công chức, viên chức – lao động;
Căn cứ Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND huyện Giao Thủy về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy,
Phòng Giáo dục & Đào tạo tạm phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên, cụ thể như sau:

TẢI CÔNG VĂN TẠI ĐÂY:/uploads/pgd-giaothuy/news/2016_10/tb-phan-cong-nhiem-vu-pgd-1.doc