Số: 308/PGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 – 2017

Tháng Mười 27, 2016 3:16 chiều
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện công văn số 1219/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện một số nội dung như sau: