Đánh số trang trong footer

Đánh số trang trong footer (dòng tiêu đề dưới) như sau Chọn View/Header and Footer Thanh Header and Footer hiện ra bạn đưa vị trí con trỏ đến vị  trí …